Sabtu, 06 Oktober 2012

Biografi Sahabat Rasulullah SAW

Biografi Sahabat Rasulullah SAW | Abdullah Bin Mas’ud

Biografi Sahabat Rasulullah SAW , Abdullah Ibnu Mas’ud Ibnu Ghafil al-Hudzali. Julukannya “ Abu Abdirahman”. Ia sahabat ke biografi sahabat rasulullah saw/sahabatenam yang paling dahulu masuk islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. Dalam perang Badar, Ia berhasil membunuh Abu Jahal.

Biografi Sahabat Rasulullah SAW | Manakib Abdullah Ibnu Mas’ud

Biografi Sahabat Rasulullah SAW , Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda” Ambilah al-Quran dari empat orang: Abdullah, Salim (sahaya Abu Hudzaifah), Muadz bin Jabal dan Ubay bin Ka’ab”. Menurut para ahli hadits, kalau disebutkan “Abdullah” saja, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas’ud ini.
Ketikah menjadi Khalifah, Umar mengangkatnya menjadi Hakim dan Pengurus kas negara di kufah. Ia simbol bagi ketakwaan, kehati-hatian, dan kesucian diri.
Sanad paling shahih yang bersumber dari padanya ialah yang diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri, dari Mansyur bin al-Mu’tamir, dari Ibrahi, dari alqamah. Sedangkan yang paling dlaif adalah yang diriwayatkan oleh Syuraik dari Abi Fazarah dari Abu Sаіd.

Biografi Sahabat Rasulullah SAW | Guru Serta Muridnya

Biografi Sahabat Rasulullah SAW , Abdullah ibnu Mas’ud hadits dari Umar dan Sa’ad bin Mu’adz. Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Abadillah (“Empat orang yang bernama Abdullah”), Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Asy’ari, Alqamah, Masruq, Syuraih al-Qadli, dan beberapa yang lain. Jumlah hadits yang ia riwayatkan mencapai 848 hadits.
Beliau datang ke Medinah dan sakit disana kemudian wafat pada tahun 32 H dan dimakamkan di Baqi, Sahabat Rasulullah Utsman bin ‘Affan ikut menshalatkannya. Insya Alloh sejarah para sahabat akan kami teruskan artikelnya beserta Biografi Sahabat Rasulullah SAW.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar